Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych

Przeznaczenie

Separatory substancji ropopochodnych marki ECOLOGIC reprezentują nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie oczyszczania ścieków. Są to zaawansowane urządzenia przepływowe zaprojektowane do instalacji podziemnej, które dostępne są w dwóch wariantach konstrukcyjnych: jako niezależne jednostki – model ECO-I, oraz jako systemy zintegrowane z osadnikiem – model ECO-II.

Specyficzna konstrukcja tych separatorów zapewnia wydajne usuwanie substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych z wód, co ma kluczowe znaczenie w procesie ich oczyszczania. Te ekologiczne systemy znajdują szerokie zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i przemysłowej, w tym przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych na obszarach intensywnej eksploatacji motoryzacyjnej i logistycznej, takich jak drogi, autostrady, parkingi, czy też składy magazynowe. Ponadto, separator marki ECOLOGIC skutecznie radzi sobie z oczyszczaniem wód technologicznych z myjni oraz warsztatów samochodowych, chroniąc w ten sposób odbiorniki wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnych systemów gospodarowania wodami opadowymi, zapewniając wysoką jakość, niezawodność oraz zgodność z aktualnymi wymogami ochrony środowiska.

Dostępne typy

Separator koalescencyjny ECO I
Separator koalescencyjny ECO I PE
Separator koalescencyjny z osadnikiem ECO II
Separator koalescencyjny z osadnikiem ECO II PE

Zasada działania

Zasada działania separatorów ko­ale­scen­cyj­nych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. W komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny (tylko separatory ze zintegrowanym osadnikiem). Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Budowa

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik z pokrywą o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym z otworem na wlocie oraz stalową rurą wylotową do podłączenia kanalizacji. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy (w przypadku zbiorników okrągłych) lub nadstawki małej średnicy. Otwór do podłączenia rury dopływowej wyposażony jest w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie. Równomierny i laminarny przepływ zapewnia montowany na wlocie deflektor. We wnętrzu urządzenia znajduje się układ filtrujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa. Separator wyposażony jest w pływak, który w chwili przekroczenia granicznej ilości substancji ropopochodnych opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika. Standardowym wyposażeniem każdego urządzenia jest pionowy kanał do poboru próbek w odpływie.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu.
W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane separatory spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Podczas użytkowania separatora należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze za­nie­czysz­cze­nia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Określenie wielkości nominalnej separatora ko­ale­scen­cyj­ne­go

Wielkość nominalną separatora ko­ale­scen­cyj­ne­go (NG) określa się na podstawie zależności:

NG = (QR + fX * QS* fD

Oznaczenia:
NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]
QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]
QS – przepływ ścieków tech­no­lo­gicz­nych [l/s]
fX – współczynnik utrudnienia separacji
fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

Współczynnik utrudnienia separacji fx

OpisWspółczynnik fX
Oczyszczanie ścieków procesowych pochodzących z myjni samochodowych, mycia części za­nie­czysz­czo­nych olejem, warsztatów samochodowych i mechanicznych2
Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów narażonych na za­nie­czysz­cze­nie węglowodorami (parkingi, stacje paliw, tereny przemysłowe)1
Prewencyjne zatrzymania potencjalnie dużych wycieków substancji ropopochodnych (stacje trans­for­ma­to­ro­we, stacje przeładunkowe, bazy magazynowe paliw)1

Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]Współczynnik fD
do 0,851
0,85 – 0,901,5
0,90 – 0,952

Określenie wielkości przepływu ścieków deszczowych oblicza się następująco:

QR = F * q * y

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
(można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o praw­do­po­do­bień­stwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewniWspółczynnik spływu y
Dachy0,90 – 1,00
Teren utwardzony0,90
Kostka0,80 – 0,85
Asfalt0,80 – 0,90
Kamień i drewno0,75 – 0,85
Żwir0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta0,50 – 0,70
Zabudowa luźna0,30 – 0,50
Zabudowa willowa0,25 – 0,30
Teren niezabudowany0,10 – 0,25
Parki i tereny zielonedo 0,15

O kreślenie wielkości przepływu ścieków tech­no­lo­gicz­nych oblicza się następująco:

QS = QS1 + QS2 + QS3

Oznaczenia:
QS1 – dopływ ścieków pochodzących z zaworów czerpalnych [l/s]
QS2 – dopływ z automatycznych myjni samochodowych [l/s]
QS3 – dopływ z wy­so­ko­ci­śnie­nio­wych myjni i agregatów czyszczących [l/s]

Dopływ ścieków do kanalizacji z zaworów czerpalnych QS1

Ilość wodnych zaworów czerpalnych Średnica nominalna zaworu czerpalnego Średnica nominalna zaworu czerpalnego Średnica nominalna zaworu czerpalnego
DN 15 (R1/2”) DN 20 (R3/4”) DN 25 (R1”)
przepływ wód – qs1 [l/s] przepływ wód – qs1 [l/s] przepływ wód – qs1 [l/s]
1 0,50 1,00 1,70
2 0,50 1,00 1,70
3 0,35 0,70 1,20
4 0,25 0,50 0,85
5 lub więcej 0,10 0,20 0,30
Dopływ z automatycznych myjni samochodowych QS2 Dla myjni samochodowych dobiera się dla pierwszego urządzenia myjącego dopływ – 2 [l/s], dla każdego następnego – 1 [l/s] Dopływ z wy­so­ko­ci­śnie­nio­wych myjni i agregatów czyszczących QS3 Dla wy­so­ko­ci­śnie­nio­wych myjni i agregatów czyszczących dobiera się dla pierwszego urządzenia myjącego dopływ – 2 [l/s], dla każdego następnego – 1 [l/s]

Określenie wielkości nominalnej osadnika dla separatora VOS

Ilość zawiesinPrzykłady zastosowańObjętość czynna osadnika
małaścieki technologiczne z małą ilością zawiesin, ścieki deszczowe z terenów stosunkowo
czystych jak obwałowania zbiorników magazynowych, zakryte stacje paliw, parkingi podziemne itp.
100 x NG
średniastacje benzynowe, ręczne myjnie pojazdów, mycie części zaolejonych, myjnie autobusowe,
parkingi otwarte, drogi, ulice i place, zakłady przemysłowe
200 x NG
dużamyjnie samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych,
myjnie automatyczne pojazdów – poj. osadnika minimum 5000 l
300 x NG