Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Osadniki zawiesiny mineralnej

Osadniki zawiesiny mineralnej

Przeznaczenie

Osadniki zawiesiny mineralnej firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania łatwoopadającej zawiesiny mineralnej i organicznej w ściekach odprowadzanych do odbiornika.

Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych pochodzących z parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód tech­no­lo­gicz­nych pochodzących z warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych. Osadniki mogą występować jako urządzenia samodzielne lub współpracujące z separatorami.

Dostępne typy

Osadnik zawiesiny mineralnej typ OZM-G
Osadnik zawiesiny mineralnej typ OZM-G PE
Osadnik z kanałem odciążającym OZM-K
Osadnik z kanałem odciążającym OZM-K PE
Osadnik wirowy WOZM, WOZM A, WOZM B
Osadnik z zamknięciem pływakowym OZM-ZP
Osadnik z zamknięciem pływakowym OZM-ZP PE

Zasada działania

Zasada działania osadników zawiesiny mineralnej polega na wykorzystaniu różnicy ciężaru właściwego wody i separowanej zawiesiny. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku grawitacyjnej separacji zawiesin.

Sedymentację cząstek stałych umożliwia spowolnienie przepływu ścieków przez urządzenie. Im dłuższy czas przepływu tym lepsze efekty i sprawność dobranego osadnika. Dlatego też, najlepsze rezultaty otrzymuje się przy długich urządzeniach o przepływie poziomym. Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który złagodzony może zostać w osadniku. Dopływ na wstępie kierowany jest deflektorem pod powierzchnię ścieków co powoduje polepszenie warunków osiadania.

Budowa

Zbiornik osadnika stanowi monolityczna, żelbetowa konstrukcja o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podłączeń rury dopływowej i wylotowej wyposażone są w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie typowych rur PVC. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy lub nadstawki małej średnicy. We wnętrzu urządzenia na dopływie znajduje się wykonany ze stali nierdzewnej deflektor kierujący, odpowiedzialny za równomierny i laminarny przepływ.

W szczególnych przypadkach można również stosować deflektory na wylocie z urządzenia. Osadniki zawiesiny mineralnej firmy ECOLOGIC każdorazowo wykonane są w wersji ciężkiej, najazdowej.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu.

W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik osadnika w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane osadniki zawiesiny mineralnej spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do zawiesiny ogólnej.

Podczas użytkowania urządzenia należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w osadniku za­nie­czysz­cze­nia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Osadniki zawiesiny mineralnej dobiera się na podstawie tabeli z normy PN-EN 858 2:2002

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego: Minimalna pojemność osadnika [l]
Żadna
 • kondensat
Nie wymagana
Mała
 • ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
 • wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach
 • benzynowych.
(a) 100 * NS Fd
Średnia
 • stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
 • place do mycia autobusów
 • ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
 • elektrownie, zakłady mechaniczne
(b) 200 * NS Fd
Wysoka
 • urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
 • place do mycia samochodów ciężarowych
(c) 300 * NS Fd
 • automatyczne myjnie samochodowe tj. obracalne, przejazdowe
(d) 300 * NS Fd
(a) Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi. (b) Minimalna pojemność osadników 600 l. (c) Minimalna pojemność osadników 5000 l.

Oznaczenia:
NS – maksymalny przepływ przez urządzenie oczyszczalące [l/s]
fd – współczynnik gęstości substancji separowanej

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fd

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]Współczynnik fd
do 0,851
od 0,85 do 0,901,5 – separatory klasy I
 2 – separatory klasy II
od 0,90 do 0,952 – separatory klasy I
 3 – separatory klasy II

Współczynnik gęstości fd przyjmowany jest w zależności od gęstości cieczy lekkiej. Dla stacji paliw, myjni samochodowych i dróg można przyjąć fd=1