Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

Przeznaczenie

Tłuszcze są substancjami nie­roz­pusz­czal­ny­mi w wodzie, które po przedostaniu się do kanalizacji powodują tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenie przekroju przewodów i zatykanie rur oraz korozję urządzeń.

Zjawiska te są przyczyną istotnych problemów podczas eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Dlatego też istnieje potrzeba stosowania separatorów tłuszczu w miejscu ich występowania, które powodują zatrzymanie ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej.

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń. Jednak należy unikać umieszczania ich w pomieszczeniach zamkniętych, magazynach oraz w pobliżu często uczęszczanych chodników, ze względu na nieprzyjemny zapach.

Ponadto separatory powinny zlokalizowane być w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajdują zastosowanie w kanalizacji odprowadzającej ścieki ze stołówek, jadłodajni, kuchni, restauracji, barów szybkiej obsługi, masarni, rzeźni, ubojni, wytwórni frytek i chipsów, prażalni orzeszków ziemnych.

Dostępne typy

Separator tłuszczu STC
Separator tłuszczu STC PE

Zasada działania

Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych zintegrowane z osadnikami swoją zasadę działania opierają na zjawisku grawitacyjnej flotacji i sedymentacji zanieczyszczeń w ściekach. Cząstki tłuszczu, ze względu na swój ciężar właściwy mniejszy od wody gromadzą się na jej powierzchni w formie kożucha i zostają tam zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne stałe za­nie­czysz­cze­nia organiczne cięższe od wody sedymentują i gromadzą się na dnie urządzenia.

Specjalna budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przepływ ścieków oraz nie pozwala na wydostawanie się z niego zanieczyszczeń.

Budowa

Konstrukcję tłuszczownika stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podłączeń rury dopływowej i wylotowej wyposażone są w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie typowych rur PVC.

Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy lub nadstawki małej średnicy. Separatory tłuszczu firmy ECOLOGIC występują jako zespolone z osadnikami. We wnętrzu urządzenia na dopływie znajduje się deflektor kierujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wylot tak samo jak wlot zaopatrzony jest w deflektor, który zabezpiecza odpływ przed wydostaniem zdeponowanych zanieczyszczeń pływających. Urządzenia każdorazowo wykonane są w wersji ciężkiej, najazdowej.

Montaż

W przypadku posadowienia tłuszczownika na gruntach nośnych nie ma konieczności przygotowania specjalnego fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm.

Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Podczas użytkowania separatora tłuszczów należy dokonywać regularnych przeglądów polegających na pomiarze ilości zawiesiny zgromadzonej w zbiorniku. W przypadku osiągnięcia przez osad denny połowy wysokości czynnej należy oczyścić urządzenie z osadów. Drugim wskaźnikiem za­nie­czysz­cze­nia urządzenia jest grubość zgromadzonego kożucha.

W przypadku kiedy grubość odseparowanego tłuszczu zawiera się w granicach 15 do 20 cm należy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Każdorazowo ilość odprowadzonych zanieczyszczeń powinna być odnotowana w książce eksploatacji, potwierdzona pieczęcią odbierającego odpady.

Określenie wielkości separatora tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem

NS = QS * fd * ft * fr

Oznaczenia:
NS – wielkość nominalna separatora tłuszczu [l/s]
QS – przepływ ścieków tech­no­lo­gicz­nych [l/s]
fd – współczynnik gęstości tłuszczów
ft – współczynnik temperaturowy
fr – współczynnik detergentowy

Współczynnik gęstości tłuszczów fd

Gęstość przy temperaturze 20°C [g/cm3]Współczynnik fd
<0,941*
>0,941,5**

* przy ściekach zatłuszczonych z kuchni, restauracji, rzeźni, zakładów mięsnych, przeróbki ryb z reguły przyjmuje się fd = 1
** wielkość tę przyjmuje się np. dla rycyn, wosków, łojów zwierzęcych, żywic itp.

Współczynnik gęstości tłuszczów ft

Temperatura ściekówWspółczynnik ft
≤600C1
>600C1,3

Współczynnik detergentowy fr

Środki do czyszczenia ujemnie wpływają na rozdział tłuszczów dlatego przyjmuje się współczynnik fr = 1,3
Dla specjalnych przypadków np. szpitale fr ≥ 1,5

Maksymalny przepływ ścieków Qs, należy określić poprzez:

  1. pomiar rzeczywistej ilości ścieków
  2. obliczenia oparte na rodzaju i ilości punktów dostarczających ścieki do separatora
  3. obliczenia oparte na typie zakładu dostarczającego ścieki do separatora
  4. obliczenia dla indywidualnych przypadków, akceptowane przez odbiorcę ścieków

W przypadku, kiedy wartość Qs można wyznaczyć na podstawie zależności z punktów 2 i 3, a projektant nie jest pewny użycia właściwej opcji, jest wymagane by dokonać obu wyliczeń i przyjąć wyższą wartość Qs.

Wyznaczanie maksymalnej ilości ścieków Qs w oparciu o typ zakładu dostarczającego ścieki do separatora

Qs jest obliczane ze wzoru:

Qs = (V * F) / (3600 * t)

Oznaczenia:
Qs – maksymalna ilość ścieków [l/s],
V – średnia dobowa objętość ścieków [litr]
F – współczynnik nie­rów­no­mier­no­ści godzinowej, zależny od typu zakładu – pomijany
t – średni czas działania instalacji na dobę [h]

Współczynnik F, jest podany w poniższej tabeli dla różnych typów kuchni i zakładów przetwórstwa mięsnego.
MiejsceTyp kuchni
Typ kuchni
Hotele 5,05,00
Restauracje 8,58,50
Szpitale 13,013,00
Stołówki pracownicze 20,020,00
Wielkie całodobowe 22,022,00
Zakłady przetwórstwa mięsnego i rzeźnie 
Małe do 5 GV1)/ tydzień 30,030,00
Średnie do 10 GV/ tydzień 35,035,00
Duże do 40 GV/ tydzień 40,040,00
1] 1 GV = 1 sztuka bydła, lub 2,5 świni 

W przypadku ręcznego przetwórstwa mięsa, ilość mięsnych produktów na dzień można w przybliżeniu przyjąć za Mp ~ 100kg/GV.
Dodatkowa objętość ścieków na dzień, np. z zakładów organizujących przyjęcia, czy z zakładów dostawczych żywności powinna być dodana, gdy obliczona zostanie średnia ilość ścieków V.

V – średnia dobowa ilość ścieków
Może być określona na podstawie ilości zużytej wody lub za pomocą poniższych obliczeń.

Kuchnie zakładowe

Średnia dobowa ilość ścieków może być obliczana ze wzoru:

V = Vm * m

Oznaczenia:
V – dobowa ilość ścieków
q – objętość wody zużytej do przygotowania posiłku, wartości podane w poniższej tabeli
m – liczba posiłków mięsnych na dzień

Zakłady przetwórstwa mięsa

Średnią dobową ilość ścieków oblicza się ze wzoru:

V = Vp * Vp

Oznaczenia:
V – średnia dobowa ilość ścieków [I]
Mp – ilość mięsnych produktów na dzień [kg]
Vp – objętość wody zużywanej na kilogram produktów mięsnych, podana w poniższej tabeli

 

Rzeźnia i zakłady mięsneObjętość wody na kilogram mięsnych
Vp [l/kg]
Typ kuchni Objętość wody do przygotowania
posiłku Vm [I]
Mały do 5 GV1) na dzień100Gdy nie ma innych informacji, należy przyjąć Mp = 100 kg/GV1)
Średni 6-10 GV na dzień50
Duży 11-40 GV na dzień20
1) 1GV = 1 sztuka bydła lub 2,5 sztuki trzody

Wyznaczanie maksymalnej ilości ścieków Qs w oparciu o rodzaj i ilość punktów dostarczających ścieki do separatora

Qs jest obliczane ze wzoru:

Oznaczenia:
Qs – maksymalna ilość ścieków
i – licznik elementów wyposażenia
m – odnośnik do pozycji sprzętu
n – ilość sprzętu jednego typu, pomijana
qi – maksymalne odprowadzenie z urządzenia, w l/s
Zi(n) – czynnik z poniższej tabeli

Typ sprzętu kuchennego m qi Zi(n)
n=1 n=2 n=3 n=4 n≥5
Kocioł warzelny, odpływ 25 mm 50 mm 1 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
2  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Kocioł warzelny uchylny, odpływ 70 mm 100 mm 3  1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
4  3,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zlew z syfonem 40 mm 50 mm 5  0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
6  1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zlew bez syfonu 40 mm 50 mm 7  2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
8  4,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zmywarka 9  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Patelnia uchylna 10  1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Patelnia stała 11  0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Urządzenie do zmywania wy­so­ko­ci­śnie­nio­we 12  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Obieraczka 13  1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zmywarka do warzyw 14  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Tam, gdzie zainstalowanych jest 2 lub więcej zaworów tylko do zmywania, lub nie są one podłączone do żadnego urządzenia, należy obliczyć ilość ścieków zgodnie z tabelą poniżej.

Średnica punktów czerpalnych m qi (l/s) Zi(n)
n=1 n=2 n=3 n=4 n≥5
DN 15 / R 1/2 15 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
DN 20 / R 3/4 16 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
DN 25/ R 1 17 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20