Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Układy urządzeń do oczyszczania wód deszczowych z zewnętrznym obejściem hydraulicznym ZOH

Układy urządzeń do oczyszczania wód deszczowych z zewnętrznym obejściem hydraulicznym ZOH

Przeznaczenie

Zewnętrzne obejścia hydrauliczne to układy urządzeń przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika kanalizacją deszczową. Zespoły urządzeń tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z dużych parkingów osiedlowych lub przy centrach handlowych, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp.

Urządzenia te stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności oczyszczania bardzo dużych napływów, którym nie mogą podołać urządzenia zintegrowane. Oczyszczanie wód opadowych w układzie z obejściem hydraulicznym można zastosować wtedy, gdy nie ma bezpośredniego nie­bez­pie­czeń­stwa awaryjnego, dużego wycieku substancji ropopochodnych, prze­kra­cza­ją­ce­go pojemność retencyjną separatora.

Dostępne typy

Zewnętrzne obejście hydrauliczne typ ZOH 

Zasada działania

Zasada działania układów z zewnętrznym obejściem hydraulicznym polega na oczyszczeniu pierwszej fali deszczu za­nie­czysz­czo­nej substancjami ropopochodnymi. System przelewowy odprowadza kolejną falę, w której za­nie­czysz­cze­nia są rozcieńczone a ich stężenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Zasada oczyszczania oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji. Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji ‑ łączenia drobnych kropel oleju w większe. Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwustopniowym.

Pierwszy stopień stanowi zbiornik osadnika, w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny. Dopływające ścieki kierowane są do niego ze studni rozdziałowej, która wymusza określony kierunek przepływu ścieków dla Q nominalnego. Ścieki po osadniku dopływają do separatora ko­ale­scen­cyj­ne­go typoszeregu ECO I, gdzie następuje grawitacyjne oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki olejów flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ. Każdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy osiągnięciu granicznej warstwy „filmu” olejowego.

Budowa

Konstrukcję separatora i osadnika stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju prostokątnym lub owalnym, natomiast studnię zbiorczą i rozdziałową tworzą zbiorniki monolityczne, żelbetowe o przekroju okrągłym. Wloty do każdego zbiornika zaopatrzone są w elastyczne uszczelki Forsheda, wyloty zaś rurą bosą o typowym nominale.

Wewnętrzne wyposażenie separatora i osadnika stanowi konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wnętrze separatora zajmuje układ filtrujący z wypełnieniem, które stanowi pianka poliuretanowa. Tuba filtracyjna wyposażona jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika.

Wylot z separatora stanowi bosy koniec rury stalowej. Wysokości zbiorników regulowane są poprzez kręgi nadbudowy (w przypadku zbiorników okrągłych) lub nadstawki małej średnicy. Studnia rozdziałowa wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany układ przelewowy – przegrodę, która umożliwia poprawny rozdział strugi po przekroczeniu nominalnego dopływu do układu ZOH.

Montaż

W przypadku posadowienia zbiorników na gruntach nośnych nie ma konieczności przygotowania specjalnego fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm.

Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Podczas użytkowania układu należy dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze i osadniku za­nie­czysz­cze­nia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego też ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Podczas opróżniania nieczystości należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wkładu ko­ale­scen­cyj­ne­go, pływakowego zamknięcia odpływu oraz pionowego kanału odpływowego. Niezmiernie ważną czynnością podczas czyszczenia jest opróżnienie komory osadnika z zagęszczonej zawiesiny mineralnej.

Określenie wielkości nominalnej [ng] zewnętrznego obejścia hydraulicznego

Wielkość nominalną [ng] układu z zewnętrznym obejściem hydraulicznym określa się na podstawie wyliczenia spływu, który powinien być oczyszczony przed wprowadzeniem do środowiska. Wartość tą jako minimalną nie mniejszą niż 15 [l/s x ha] określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 24.07.2006 r. Dz.U. 137 poz. 984 §19.1.
Każdy układ z zewnętrznym obejściem hydraulicznym powinien być dobierany na ten parametr.

ng ≥ 15 * F

Oznaczenia:
ng – wielkość nominalna, przepływ podlegający oczyszczeniu [l/s]
F – pole powierzchni zlewni [ha]

Maksymalną przepustowość [NG] zewnętrznego obejścia hydraulicznego określa się na podstawie zależności

NG = Q* fD

Oznaczenia:
NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]
QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]
fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]Współczynnik fD
do 0,851
0,85 – 0,901,5
0,90 – 0,952

Określenie wielkości przepływu ścieków deszczowych oblicza się następująco:

QR = F * q * y

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
(można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o praw­do­po­do­bień­stwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewniWspółczynnik spływu y
Dachy0,90 – 1,00
Teren utwardzony0,90
Kostka0,80 – 0,85
Asfalt0,80 – 0,90
Kamień i drewno0,75 – 0,85
Żwir0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta0,50 – 0,70
Zabudowa luźna0,30 – 0,50
Zabudowa willowa0,25 – 0,30
Teren niezabudowany0,10 – 0,25
Parki i tereny zielonedo 0,15

Otrzymane wyniki ng i NG służą do doboru zewnętrznego obejścia hydraulicznego:

ZOH ng/NG → np. ZOH 175/1750

W przypadku zastosowania urządzenia ze zintegrowanym osadnikiem pojemności osadników Vos przyjmuje się dla nominalnego przepływu wg tej tabeli.