Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Separatory lamelowe substancji ropopochodnych

Separatory lamelowe substancji ropopochodnych

Przeznaczenie

W przygotowaniu

Dostępne typy

Separator lamelowy ECO-LAM
Separator lamelowy ECO L, ECO LA, ECO LB , ECO LBI

Zasada działania

Głównym zadaniem separatorów z wewnętrznym obejściem hydraulicznym jest wykorzystanie zasady, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie deszczu, zanim natężenie spływu osiągnie wartość maksymalną .Dąży się zatem do tego, aby przechwycić i oczyścić pierwsza falę ścieków deszczowych, a pozostałą odprowadzić bezpośrednio do odbiornika.

Zasada działania separatorów ko­ale­scen­cyj­nych z kanałem odciążającym oparta jest głównie na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Dopływające ścieki kierowane są rurą centralną, w której wykonany jest otwór wlotowy zakończony niską przegrodą kierującą. W komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny (tylko separatory ze zintegrowanym osadnikiem).

Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Odseparowane cząstki oleju flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Budowa

Całość konstrukcji separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik z pokrywą o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym. Wlot do zbiornika odbywa się kielichem rury centralnej, w której wykonany jest otwór z kanałem dolotowym do komory osadnika i separatora. We wnętrzu urządzenia w części separatora znajduje się układ filtrujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa. Tuba filtracyjna wyposażona jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków. Takie rozwiązanie gwarantuje praktycznie stuprocentową pewność zamknięcia
odpływu, uniemożliwiając tym samym skażenie odbiornika.

Wylot z separatora stanowi bosy koniec rury centralnej. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy ( w przypadku zbiorników okrągłych) lub nadstawki małej średnicy.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm.

Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane separatory spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Podczas użytkowania separatora należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków.

Zgromadzone w separatorze za­nie­czysz­cze­nia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Określenie wielkości nominalnej separatora ko­ale­scen­cyj­ne­go ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym

Wielkość nominalną [ng] separatora ko­ale­scen­cyj­ne­go z osadnikiem i kanałem odciążającym określa się na podstawie wyliczenia spływu, który powinien być oczyszczony przed wprowadzeniem do środowiska. Wartość tą jako minimalną nie mniejszą niż 15 [l/s x ha] określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 24.07.2006 r. Dz.U. 137 poz. 984 §19.1. Każdy separator z kanałem odciążającym powinien być dobierany na ten parametr. ng ≥ 15 * F Oznaczenia: ng – wielkość nominalna, przepływ podlegający oczyszczeniu [l/s] F – pole powierzchni zlewni [ha]

Maksymalną przepustowość [NG] separatora z kanałem odciążającym określa się na podstawie zależności:

NG = Q* fD Oznaczenia: NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s] QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s] fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3] Współczynnik fD
do 0,85 1
0,85 – 0,90 1,5
0,90 – 0,95 2

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]Współczynnik fD
do 0,851
0,85 – 0,901,5
0,90 – 0,952

Określenie wielkości przepływu ścieków deszczowych oblicza się następująco:

QR = F * q * y

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
(można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o praw­do­po­do­bień­stwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewniWspółczynnik spływu y
Dachy0,90 – 1,00
Teren utwardzony0,90
Kostka0,80 – 0,85
Asfalt0,80 – 0,90
Kamień i drewno0,75 – 0,85
Żwir0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta0,50 – 0,70
Zabudowa luźna0,30 – 0,50
Zabudowa willowa0,25 – 0,30
Teren niezabudowany0,10 – 0,25
Parki i tereny zielonedo 0,15
Otrzymane wyniki ng i NG sł użą do doboru separatora: ECO-H ng/NG → np. ECO-H 10/100 ECO-K ng/NG-Vos → np. ECO-K 10/100-3,5 W przypadku zastosowania urządzenia ze zintegrowanym osadnikiem pojemności osadników Vos przyjmuje się dla nominalnego przepływu wg tej tabeli.