Osadniki zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym OZM-ZP

Osadniki zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym OZM-ZP

Przeznaczenie

Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM‑ZP firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania substancji łatwoopadalnych oraz substancji ropopochodnych odprowadzanych do odbiornika w sytuacjach awaryjnych wycieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych oraz wód technologicznych w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wycieku substancji ropopochodnej t.j. parkingów, składów magazynowych, placów przeładunkowych, punktów dystrybucji paliw oraz warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych.

Zasada działania

Zasada działania osadników zawiesiny mineralnej OZM‑‑ZP oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji. Zastosowanie w przypadku tego urządzenia zamknięcia pływakowego pozwoliło uzyskać dodatkową przestrzeń do zatrzymania substancji olejowych. Oczyszczanie ścieków przebiega dwustopniowo, w komorze osadowej następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny. Sedymentację cząstek stałych umożliwia spowolnienie przepływu ścieków przez urządzenie. Im dłuższy czas przepływu tym lepsze efekty i sprawność dobranego osadnika. Dlatego też najlepsze rezultaty otrzymuje się przy długich urządzeniach o przepływie poziomym. Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który złagodzony może zostać w osadniku. Dodatkowo dopływ na wstępie kierowany jest deflektorem pod powierzchnię ścieków, co powoduje polepszenie warunków osiadania. W części separacyjnej substancje ropopochodne flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę ‘’filmu’’ olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Budowa

Konstrukcję osadnika zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym, z otworem na wlocie oraz stalową rurą wylotową do podłączenia kanalizacji. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy lub nadstawki małej średnicy. Otwór do podłączenia rury dopływowej wyposażony jest w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie. Wewnętrzne wyposażenie osadnika wykonane jest ze stali nierdzewnej. Na dopływie znajduje się deflektor kierujący, odpowiedzialny za równomierny i laminarny przepływ. Mechanizm do separacji substancji ropopochodnych wyposażony jest w odpowiednio wytarowany pływak, który w chwili przekroczenia granicznej ilości zanieczyszczeń opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ, uniemożliwiając tym samym skażenie odbiornika. Standardowym wyposażeniem każdego urządzenia jest pionowy kanał do poboru próbek w odpływie.

Montaż

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie ma konieczności specjalnego przygotowania fundamentu. W gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament, np. z betonu B20 o grubości ok. 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik separatora w przypadku występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do fundamentu wg zaleceń producenta.

Eksploatacja

Oferowane osadniki zawiesiny mineralnej z zamknięciem pływakowym spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych. Podczas użytkowania urządzenia należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w osadniku zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...